Zarządzenie nr 182/08 z dnia 10.I.2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2

Zarządzenie nr 182/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach I Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
5)    edukacji publicznej i wychowania,
6)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 182/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
Pomoc żywnościowa
5 100,00
2.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Pomoc żywnościowa i prowadzenie magazynu z odzieżą
5 400,00
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Festyn: „Dobrodzieje dzieciom”
3 500,00
4.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Organizacja Wieczerzy Wigilijnej
4 000,00
 
Ogółem
18 000,00
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów
5 000,00
2.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
Ferie zimowe 2008
1 560,00
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży
17 615,00
4.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja ogólnopolskiego festiwalu : „Gitary bez barier”
3 510,00
5.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przegląd muzyczny w Mosinie
1 990,00
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty dla dzieci z terenu sołectw w czasie ferii zimowych
1 750,00
7.
Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Karnawałowe spotkanie rodzin osób niepełnosprawnych
600,00
8.
Stowarzyszenie Obywatelskie Kubalin
Forum Obywatelskie Europy Poznanie
4 000,00
9.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Kulturalna integracja środowiska emerytów, rencistów i inwalidów
5 000,00
10.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd kulturalno-krajoznawczy nad morze
4 900,00
11.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Trasa wycieczkowo-turystyczna Szlakiem Piastowskim
1 700,00
12.
Mosiński Ośrodek Kultury
Program aktywizacji seniorów z terenu Gminy
11 375,00
 
Ogółem
59 000,00
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Sportowe Klub Rugby
Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych
6 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY DASZEWICE”
Zajęcia sportowe w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, aerobiku i judo
7 000,00
3.
MKS- Szkoła piłkarska KADET
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – halowa piłka nożna
1 000,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
Rogalinek
Siatkówka dziewcząt i chłopców
3 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
Rogalinek
Zawody łodzi turystycznych na Warcie
1 000,00
6.
Polski Związek Wędkarski Koło nr 28 Mosina - Hobby
Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci i młodzieży
2 500,00
7.
Klub Sportowy „1920” Mosina”
Kultura fizyczna i sport całoroczne szkolenie z zakresu piłki nożnej
101 000,00
8.
Klub Sportowy „1920” Mosina”
Piłka nożna pięcioosobowa szkolenie
5 000,00
9.
Mosiński Klub Żeglarski
Edukacja żeglarska
5 000,00
10.
Mosiński Klub Żeglarski
Kajakiem po Gminie
1 000,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja tańca i aerobiku
5 000,00
12.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja piłki nożnej
5 000,00
13.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja piłki siatkowej
15 200,00
14.
Polski Związek Wędkarski Koło nr 134 WIÓREK
Organizacja zawodów wędkarskich
1 000,00
15.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Mosina
Całoroczne szkolenie z zakresu piłki ręcznej
2 000,00
16.
Uczniowski Klub Sportowy OBRA Pecna
Szkolenie całoroczne z tenisa stołowego
4 000,00
17.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
III Rajd achtersztag
500,00
18.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Zimowisko szczepu Woodland
1 500,00
19.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Biwak zastępów szczepu - „Banda Lisa”
800,00
20.
Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY DASZEWICE”
Akcja aktywna zima
1 000,00
21.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska
Zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych - Autostrada sprawności 2008
1 500,00
 
Ogółem
170 000,00
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody i zwierząt :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina
45 000,00
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Warsztaty: Praca z alkoholowym poczuciem winy
1 000,00
2.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Warsztaty: Komunikacja
1 000,00
3.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna
480,00
4.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych
720,00
5.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka „Inspiracja”
Psychoedukacja dla dorosłych : jak radzić sobie z uczuciem złości i trudnościami życia codziennego
1 400,00
6.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka „Inspiracja”
Kreatywna edukacja czyli jak znając swoje mocne i słabe strony zaprezentować się bez stresu
1 400,00
7.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wykłady dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy.
500,00
8.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wyjazdy i spotkania edukacyjne: Kochamy zwierzęta, kochamy przyrodę
2 500,00
 
Ogółem
9 000,00
 
 
 
§ 6
 
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy.
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja lokalnego ruchu śpiewaczego w Zachodnio-pomorskim
2 500,00