Zarządzenie Nr 0151/185/08 z dnia 14 stycznia 2008r.

ZARZĄDZENIE nr 185 /2008
                                                     Burmistrza Gminy Mosina
                                                     z dnia 14 stycznia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.), art.13 ust.1 art.35ust.1 i art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 14 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
§1
  1. Przeznacza się w najem lokal użytkowy znajdujący się w na terenie Hali Sportowej OSiR w  Mosinie przy ul. Szkolna 1 na okres do 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Wykaz o którym mowa w §1ust.1 zarządzenia  podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informację o wywieszeniu tego wykazu poddaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronach internetowych Urzędu.
§2
Lokal użytkowy o którym mowa w §1, może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną  w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
                Zarządzenia nr 185 /2008
                                                     Burmistrza Gminy Mosina
                                                     z dnia 14 stycznia 2008r.
 
 
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do przetargu ustnego nieograniczonego
Opis lokalu użytkowego
przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
 
Cena wywoławcza (netto+22%VAT),
Terminy wnoszenia opłat za najem
Lokal użytkowy o pow. 22,2 m2 położony na terenie Hali Sportowej OSiR w  Mosinie przy ul. Szkolna 1  (działka nr 1278, KW 1278)
Lokal użytkowy przeznacza się w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego   na okres do 3 lat.
Lokal wyposażony jest w
instalacje  wod.-kan. elektryczna i może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną  funkcjonujący w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych.
Po podpisaniu umowy najmu  lokal  gotowy do zagospodarowania
 
 
11,50
Wysokość czynszu ustalona w drodze przetargu będzie powiększona o 22%  podatku VAT.
Czynsz  płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.
Koszty eksploatacyjne - pobór wody,  podgrzanie wody,  energii elektrycznej, ogrzewania,    wywóz    nieczystości,     najemca    będzie    ponosił proporcjonalnie    do   zajmowanej   powierzchni.    Podstawą   rozliczenia   kosztów  będą   faktury   wystawiane    przez   Wynajmującego na podstawie  faktur   wystawianych  przez  dostawców.