Zarządzenie Nr 0151/188/08 z dnia 17 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/188/08
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 17 stycznia 2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych      ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę geodezyjną Gminy Mosina w zakresie podziałów nieruchomości, wskazywania granic nieruchomości , aktualizacji i sporządzania map zasadniczych
 
§ 2.
 
Na członków komisji powołuję:
  1. Sławomira Ratajczaka
  2. Krystynę Górzną
  3. Elżbietę Kaczmarek
  4. Michalinę Szeligę
  5. Wojciecha Górnego
  6. Bogusława Baraniaka
 
§ 3.
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
 
Spośród członków komisji powołuję Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości