Zarządzenie Nr IN.0151-212/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IN.0151-212/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 marca 2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
 
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka

2. Przemysława Pniewskiego,

3. Julię Olejniczak - Kowalską

4. Agnieszkę Grabarczyk

5. Piotra Przybysza

6. Bartosza Dmochowskiego

 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.