Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 158/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2020              


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z zapisami załączników nr 2, nr 4 i nr 5.    

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e
 
W związku z dokonaną analizą planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem planowanych wydatków budżetu do końca 2020 roku, zachodzi konieczność dokonania zmian planu wydatków zapisanych w załączniku nr 2 oraz załącznikach nr 4 i nr 5.

Załacznik nr 2
Załącznik nr 4
Załacznik nr 5