Zarządzenie nr 227/08 28 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w

Zarządzenie  nr   227/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach II Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
2)    wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 84 980,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt  złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia  nr 227/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Biwak wędrowny
1 980,00
 
Ogółem
1 980,00
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Artystyczne półkolonie
3 000,00
2.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
Półkolonie - Lato w Radzewiczach 2008
 2 000,00
3.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Obóz sportowy
3 700,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Obóz sportowy w miejscu zamieszkania
2 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Półkolonie dla dzieci i młodzieży pod hasłem: żyj aktywnie, zdrowo i wesoło
2 000,00
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina
3 000,00
7.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla uczestników zajęć wokalnych i ognisk muzycznych
4 500,00
8.
Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik rodzinny
800,00
9.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej
1 500,00
10.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz w Woli Michowej
12 000,00
11.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz wędrowny
1 500,00
12.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz Szczepu Woodland
4 000,00
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 12 ShDW "TRAMP"
2 000,00
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz wędrowny i rowerowy
2 000,00
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz w Lubniewicach
8 500,00
16.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Obóz sportowo-rekreacyjny w Lubniewicach
5 000,00
17.
Mosiński Klub Żeglarski
Bezpieczne wakacje nad wodą
3 000,00
18.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
5 000,00
19.
Mosiński Klub Żeglarski
Szkoleniowy obóz wędrowny po wielkich jeziorach mazurskich
5 000,00
20.
Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA"
Obóz sportowo-rekreacyjny
6 000,00
21.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska
Wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
4 000,00
22.
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Wakacje z pędzlem i dębami
2 500,00
 
Ogółem
83 000,00