Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
1)pomocy społecznej,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3)nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,    
2. Środki finansowe w wysokości 153.100,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych) na realizację zadań publicznych w 2021 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2021 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                            

Załącznik nr 1 - Wyniki