Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027

ZARZĄDZENIE NR 160/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2020 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina

na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  

W Uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.