UCHWAŁA NR XXXIX/330/21 w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

UCHWAŁA NR XXXIX/330/21.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały.pdf