Zarządzenie nr 0151/196/08 z dnia 11 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/196/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2008r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/188/08Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 stycznia 2008r.r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 0151/188/08 z dnia 17 stycznia 2008r.r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków,  wprowadza się następujące zmiany:
1.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Na członków komisji powołuję:
  1. Przemysława Pniewskiego
  2. Krystynę Górzną
  3. Elżbietę Kaczmarek
  4. Michalinę Szeligę
  5. Wojciecha Górnego
  6. Bogusława Baraniaka "
2.   § 3 otrzymuje brzmienie:
 " Spośród członków komisji powołuję  Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego Komisji"
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek