Zarządzenie Nr 0151/200/08 z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/200/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 lutego 2008r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działki:
1.    nr 77/2 obr. Daszewice ark. mapy 1, o powierzchni 83 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34266,
2.    nr 80/3 obr. Daszewice ark. mapy 1, o powierzchni 73 m²,  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19890.                       
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości