Zarządzenie nr 254/2008 z dnia 18 lipca 2008r.

Zarządzenie nr 254/2008
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  18 lipca 2008 r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej w najem  w drodze bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Przeznacza się do oddania w najem  na okres 3 lat w drodze  bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia., nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej Szkole Podstawowej  o pow.  całkowitej 275,00 m² położony na działce o numerze  ewidencyjnym   147/1 o pow. 922 m² położonej w Krajkowie gmina Mosina
  2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                         
Wykaz budynku przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości - lokalu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
Opis lokalu użytkowego przeznaczenie sposób zagospodarowania
 
Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowe- go
Termin wnoszenia opłat za najem
Aktualizacja
opłat z tytułu najmu
Przeznaczenie
 
 Lokalu
 
 
Obecny sposób      
  zagospodaro-
       wania
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek byłej  Szkoł y Podstawowej o pow. całkowitej  275,00 m², położony w Krajkowie  na działce o numerze ewid.  147/1, o pow. 922 m²  zapisany w KW NR 41417 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej  przeznacza się w najem w drodze bezprzetargowej na okres  3 lat. Nieruchomość wyposażona jest  w instalacje wod.-kan., elektryczną, telefoniczną,
 
Zostanie ustalona w zależności od przeznaczenia nieruchomości stosownie do zarządzenia  nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.
 
Czynsz płatny z góry do  10 dnia każdego  miesiąca
 
Corocznie o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podany przez GUS
 
Do uzgodnienia z wynajmującym
 
           _