Zarządzenie nr BR.0151-261/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

Zarządzenie nr BR.0151-261/08

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Czapury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/224/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury odbędą się w dniu 19 listopada 2008 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Czapurach.

 

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.