Zarządzenie Nr IN.0151-286/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr IN.0151-286/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2008 r.
 
 
w sprawie:         wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
 
 
Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam co następuje:
 
§1
Wprowadzam do użytku w Urzędzie Miejskim w Mosinie Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w UM w Mosinie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych określa zasady, sposób i procedury ochrony danych osobowych przetwarzanych w urzędzie.
 
§3
Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem instrukcji.
 
§4
Administratora Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązuję do zamieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz do powiadomienia wszystkich pracowników urzędu o obowiązującej instrukcji.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania