Zarządzenie Nr IN.0151-285/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr IN.0151-285/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2008
 
w sprawie: wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam co następuje:
 
§1
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia niezakłóconej pracy urzędu oraz bezpieczeństwo przetwarzanej i przechowanej w nim informacji w nim przetwarzanej i przechowywanej, a w szczególności bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta w Mosinie jako dokumentu odnoszącego się do zabezpieczenia wszystkich zasobów informacyjnych oraz zasobów wykorzystywanych do przetwarzania i przechowywania tych informacji, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§2
Niniejsza Polityka stanowi nadrzędny dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie w stosunku do innych dokumentów odnoszących się do bezpieczeństwa informacji obowiązujących w urzędzie.
 
§3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam wyznaczonemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji
 
§4
Kierownika Zespołu Informatyków zobowiązuję do zamieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do zapoznania wszystkich pracowników urzędu z treścią wdrożonego dokumentu.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania