Zarządzenie nr 308/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego

Zarządzenie nr 308/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/211/08 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 308/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2008r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW  Z ZAKRESU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza Otwartego Konkursu Projektów.
 
1.    Celem Otwartego Konkursu Projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu sportu kwalifikowanego realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 145 000,00 zł.
 
2.   Klub sportowy składający ofertę na realizację zadania zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
3.      Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Okres realizacji zadań publicznych w których został ogłoszony otwarty konkurs projektów, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2009r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009r. roku.
 
5.    Kluby sportowe składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
6.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.
 
7.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2007,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2007 (w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy klubu sportowego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 19 grudnia 2008r. do 7 stycznia 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Radę Sportu według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.