Zarządzenie nr 299/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 299/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4. ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
5. edukacji publicznej i wychowania,
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 299/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2008r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728) oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert.
 
1. Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1.  pomocy społecznej,
22 000,00
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
68 000,00 zł
3. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
50 000,00 zł
4. ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
55 000,00 zł
5. edukacji publicznej i wychowania,
15 000,00 zł
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
10 000,00 zł
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadani w stosunku do złożonej oferty.
 
4.  Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2009 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009 roku.
 
5.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
6. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
7. W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
8.  Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2007,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2007 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.  Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
10.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 25 listopada do 24 grudnia 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
12.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
13.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
14.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2007 i 2008.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2007 rok
2008 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
6 830,00 zł
2 500,00 zł.
2.
Pomoc społeczna
21 000,00 zł
18 000,00 zł.
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
8 260,00 zł
9 000,00 zł.
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
-
5 000,00 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
47 500,00 zł
85 500,00 zł.
7.
Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
38 000,00 zł
45 000,00 zł.
8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
41 100,00 zł
59 000,00 zł.
9.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
147 310,00 zł
172 080,00 zł.
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2007, przekazano kwotę 16 150,00 zł a w 2008 roku - 43 740,00 zł.