Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodnik

Zarządzenie nr 46/2021
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2020, poz.713 i 1378) oraz § 6 ust. 7  Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  -  od 5 marca do 31 marca 2021 r. 
§ 2. Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Mosina - osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Mosinie, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.