Zarządzenie nr 297 /08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicz

Zarządzenie nr 297 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 listopada 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 2600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 297 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 listopada 2008 r.
 
 
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki- organizacja turnieju piłkarskiego
2 600,00
 
Ogółem
2 600,00