Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant OSP Radzewice

Oferta realizacji zadania publicznego- mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „I Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego połączone z praktycznym zastosowaniem metod ratowniczych na akwenach śródlądowych - Dymaczewo Nowe 2021" realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzewicach.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do zwiększenia wiedzy i rozszerzenia umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  


Złożona oferta