Zarządzenie Nr PP.0151/205/08 z dnia 3 marca 2008r.

                                                                                                                                
 
Zarządzenie Nr  PP.0151/205/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2008 roku
w sprawie  powołania Pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Mosiny oraz Zespołu zadaniowego
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny - zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się z dniem wejścia w życie Zarządzenia, Pełnomocnika ds. rewitalizacji, w osobie Pana Marcina Buśki - Podinspektora ds. Planowania przestrzennego i budownictwa,  zwanego dalej "Pełnomocnikiem ds. rewitalizacji"
 
§ 2
 
Powołuje się z dniem wejścia w życie Zarządzenia, Zespół zadaniowy w składzie:
1)    Sławomir Ambrożewicz - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
2)    Piotr Przybysz -  Podinspektor ds. Zarządzania projektami i funduszami europejskimi,
3)    Marcin Buśka  - Podinspektor ds. Planowania przestrzennego i budownictwa.
 
§ 3
 
Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora oraz członka Zespołu zadaniowego.
 
§ 4
 
Do zadań członków Zespołu zadaniowego należy m.in.:
1)    opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,
2)    koordynowanie procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji,
3)    promowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
§ 5
 
Traci moc zarządzenie nr 20/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Mosiny oraz Zespołu zadaniowego
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.