Zarządzenie Nr 244/2008Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 1 lipca 2008 roku

Zarządzenie  Nr 244/2008

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2008 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie gospodarowania środkami o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.64.16.93 ), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Paragraf  3 otrzymuje brzmienie;

  1. „Zarządzenia nie stosuje się w przypadku :

a)      gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 650 euro (netto).

b)      zlecania realizacji zamówienia  Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie, będącego jednostką organizacyjną Gminy Mosina,

c)      realizowania zamówienia na dostawę benzyny i oleju napędowego wykorzystywanego  w celu realizowania zadań własnych Gminy.

2.  W przypadku wystąpienia konieczności realizacji zamówienia, którego nie można było,  przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć lub zaplanować w toku wykonywanych zadań (np. awarie), a wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie wniosku, może wyrazić zgodę na odstąpienie od realizacji procedur  określonych niniejszym Zarządzeniu oraz  Zarządzeniu Nr 148/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia   18 października 2007 r.”

 

§ 2

 

Paragraf 5 ust. 2 pkt d otrzymuje brzmienie ;

„Przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro dokonywane jest na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych”

 

§ 3

 

  1. Paragraf 6 ust.6 pkt a otrzymuje brzmienie :

„ dla zamówień wskazanych w par. 6 ust. 3 pkt a , udziela zamówienia poprzez przesłanie do Wykonawcy dokumentu zawierającego przedmiot , a Wykonawca wykonuje to zamówienie, na dowód czego wystawia Zamawiającemu rachunki lub faktury VAT.

  1. Paragraf 6 ust. 6 pkt b otrzymuje brzmienie :

„dla zamówień wskazanych w par. 6 ust. 3 pkt b, udziela zamówienia poprzez podpisanie przez strony umowy określającej warunki realizacji zamówienia. W umowie tej określa się postanowienia zabezpieczające interesy Zamawiającego, w szczególności:

-        dotyczące kary umownej lub innego odszkodowania umownego, przysługującego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez oferenta,

-        precyzyjnie określającego uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi,

-        precyzyjnie określające przesłanki odbioru przedmiotu umowy oraz zapewniające ścisłe powiązanie tych przesłanek z przesłankami płatności.

-        dotyczące zabezpieczenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy”.

 

  1. W paragrafie 6 dodaje się ust.8 w brzmieniu:

„dla zamówień nieprzekraczających kwoty 6 000 euro netto należy przygotować projekt umowy określającej warunki realizacji zamówienia w przypadku gdy pracownik realizujący zamówienie uzna ta za niezbędne w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego”. 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.