Zarządzenie nr 0151/419/09 z dnia 1 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE  nr GG.0151/419/ /2009
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009 r.
 
w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego.
 
                      Na podstawie art. 30 ust.2  pkt  3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z  2001 r.  Nr 142 ,  poz. 1591 ze  zm.),  art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 40
Ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (  tj.  Dz. U.  z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. )   oraz  § 14  Załącznika do  uchwały  Nr   XXXVIII/330/05
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania     nieruchomościami    Gminy    Mosina   ( Dz.   Urz.   Woj.   Wlkp.   Nr   56
Poz. 1766)  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Przeznacza się w najem lokal użytkowy znajdujący  się  w na  terenie Hali  Sportowej
OSiR w Mosinie  przy  ul. Szkolna 1  na   okres  do 3  lat w drodze  ustnego przetargu
nieograniczonego   zgodnie   z   wykazem   stanowiącym   załącznik   do    niniejszego
zarządzenia
  1. Wykaz  o którym mowa w § 1 ust. 1  zarządzenia  podlega wywieszeniu przez okres 21  dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej  wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronach internetowych Urzędu.
 
§ 2.
 
Lokal  użytkowy  o  którym mowa w § 1, może  być przeznaczony na działalność handlowo-
gastronomiczną w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających
się imprez sportowych.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr GG. 0151/419/2009
Burmistrza Gminy Mosina
         z dnia 1 lipca
2009 r.
 
 
Wykaz   lokalu   użytkowego   przeznaczonego   w   najem   w    drodze    ustnego    przetargu
nieograniczonego.
 
 
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do przetargu ustnego nieograniczonego
 
Opis lokalu użytkowego, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania
 
Cena wywoławcza
( netto + VAT),
 
Terminy wnoszenia opłat za najem
 
Lokal użytkowy o pow. 22,2 m² położony na terenie Hali Sportowej OSiR w Mosinie  przy ul. Szkolna 1 ( działka nr 1278, KW 1278)
 
Lokal użytkowy przeznacza się w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
Lokal  wyposażony jest w instalacji wod-kan. Elektryczna i może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną funkcjonujący w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych. Po podpisaniu umowy najmu lokal gotowy do zagospodarowania.
 
11,50
 
Wysokość czynszu ustalona w drodze przetargu będzie powiększona o 22% podatku VAT.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.
Koszty eksploatacyjne- pobór wody, podgrzanie wody, energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz nieczystości, najemca będzie ponosił proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Podstawą rozliczenia kosztów będą faktury wystawiane przez Wynajmującego na podstawie faktur wystawianych przez dostawców.