XLIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - etap I
2) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
3) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina i przyjętymi wnioskami przez Komisję Budżetu i Finansów
4) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina
5) projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2021
6) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JASKROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice
7) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „POWOJNIKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice
8) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRANITOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
9) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „PIGWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
10) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 7 w paragrafie 24: „Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej”
11) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 26: W przypadku głosowania na jednego zarejestrowanego kandydata na sołtysa, kandydata uważa się za wybranego w przypadku uzyskania przez niego większej liczby ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”
12) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 w paragrafie 27: „Protest wyborczy może złożyć każdy, kto jest uprawniony do głosowania w danej jednostce”
13) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 27: „Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, który rozpatruje go w terminie 30 dni od daty wpływu”
14) wykreślenia z paragrafu 1 zapisu w punkcie 6 odnoszącym się do paragrafu 23 ust. 4 statutu: „Kandydat na członka Rady Sołeckiej może być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na Sołtysa”
15) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury z uwzględnieniem przyjętego wniosku
16) wprowadzenia w ust. 7 w paragrafie 24 nowego brzmienia: „Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej”
17) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 26: W przypadku głosowania na jednego zarejestrowanego kandydata na przewodniczącego, kandydata uważa się za wybranego w przypadku uzyskania przez niego większej liczby ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”
18) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 w paragrafie 27: „Protest wyborczy może złożyć każdy, kto jest uprawniony do głosowania w danej jednostce”
19) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 27: „Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, który rozpatruje go w terminie 30 dni od daty wpływu”
20) wykreślenia z paragrafu 1 zapisu w punkcie 6 odnoszącym się do paragrafu 23 ust. 4 statutu: „Kandydat na członka Zarządu może być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na Przewodniczącego”
21) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
22) wprowadzenia w ust. 7 w paragrafie 24 nowego brzmienia: „Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej”
23) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 26: W przypadku głosowania na jednego zarejestrowanego kandydata na przewodniczącego, kandydata uważa się za wybranego w przypadku uzyskania przez niego większej liczby ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”
24) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 w paragrafie 27: „Protest wyborczy może złożyć każdy, kto jest uprawniony do głosowania w danej jednostce”
25) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 27: „Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, który rozpatruje go w terminie 30 dni od daty wpływu”
26) wykreślenia z paragrafu 1 zapisu w punkcie 6 odnoszącym się do paragrafu 23 ust. 4 statutu: „Kandydat na członka Zarządu może być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na Przewodniczącego”
27) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z uwzględnieniem przyjętego wniosku
28) wprowadzenia w ust. 7 w paragrafie 24 nowego brzmienia: „Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej”
29) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 26: W przypadku głosowania na jednego zarejestrowanego kandydata na przewodniczącego, kandydata uważa się za wybranego w przypadku uzyskania przez niego większej liczby ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”
30) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 w paragrafie 27: „Protest wyborczy może złożyć każdy, kto jest uprawniony do głosowania w danej jednostce”
31) wprowadzenia nowego brzmienia ust. 3 w paragrafie 27: „Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, który rozpatruje go w terminie 30 dni od daty wpływu”
32) wykreślenia z paragrafu 1 zapisu w punkcie 6 odnoszącym się do paragrafu 23 ust. 4 statutu: „Kandydat na członka Zarządu może być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na Przewodniczącego”
33) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
34) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki drzew i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina
35) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.25.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
36)
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.26.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
37) projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mosina
38) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku” z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina