Zarządzenie nr GG 0151/420/09 z dnia 2 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/420/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 lipca  2009r.
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLVII/314/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zarządzam, co następuje:
 
§1.
Uchyla się zarządzenie nr GG 0151/386/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 2009r. w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.
§ 1.
Nabywa się udziały we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49 obr. Mosina, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303 od:
  1. Edwarda Łagodzińskiego 2520/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż  82.954,00 zł,
  2. Józefa Ziółkowskiego 297/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę  nie wyższą niz    9.777,00 zł,
  3. Romana Cegłowskiego 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,
  4. Teresy Dąsal 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,
  5. Mieczysława Pluty 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości