Zarządzenie Nr GG 0151/416/09 z dnia 1 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/416/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 993/3 obr. Mosina, ark. mapy 20, o powierzchni 10 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 27585.

§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.