Zarządzenie Nr 0151/412/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/412/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Na podstawie, § 9 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wprowadzonego Uchwałą Nr LXIV/471106 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006r. zarządzam, co następuje:
§ l
Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 marca 2004r.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2009r.