Zarządzenie Nr IK 0151-409/9. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151-1.,05109
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1
 
Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
- Budowęzespołu boisk ORLIK 2012

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Wojciecha Górnego

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .