ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów spor

ZARZĄDZENIE NR 103/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz § 3 i § 10 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, wprowadzam następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Stypendium sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do listopada 2021 r., czyli w łącznej kwocie 1.500,00 zł otrzymują:
a) Dominik Klemczak,
b) Bartosz Karasiński,
c) Wiktoria Musialska,
d) Maja Woźny,
e) Taja Zoll,
f) Szymon Szot."
2. § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie
„Nagrody pieniężne otrzymują:
a) I nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł - Kacper Skrobiszewski
b) II nagrodę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł - Tatiana Tomczak
c) III nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł - Alberta Warzocha."
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 28 maja 2021 r.