ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szkó

ZARZĄDZENIE NR 104/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów  szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.  sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek: Referat Oświaty i Sportu - przewodnicząca,
b) Dominik Michalak, Adam Monikowski, Jolanta Szymczak: członkowie reprezentujący Radę Miejską w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Karina Rzepecka - Zespół Szkół w Krośnie,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
- Lidia Jadowska - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
§ 2. Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 8 czerwca 2021 r., godz. 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Konopnickiej 31.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.