Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 5 lat

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 5 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/332/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Załącznik do zarządzenia:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy