ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych, dla któ

ZARZĄDZENIE NR 107/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie przyznania nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów  szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r., zarządza się co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać nagrody dla następujących uczniów:
1. Zuzanny Wawrzyniak - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
2. Michaliny Dudek - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
3. Zofii Bogumiły Pohl - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
4. Jana Szufnarowskiego - ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
5. Julii Wiatrowskiej - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
6. Emila Szufnarowskiego - ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
7. Zofii Heleny Brzozowskiej - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
8. Faustyny Tomczak - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
9. Mai Woźny - uczennicy Zespołu Szkół w Krośnie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.