XLVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice bezpośrednio przed punktem dotyczącym sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 maja do 18 czerwca 2021 roku
2) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
3) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego mpzp dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - etap II
4) zdjęcia z porządku obrad punktu dot. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
5) projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (Józefa Roszak-Rosić)
6) projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (Erazm Walkowiak)
7) projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (Krąg Instruktorski T.W.A "ELITA" przy Hufcu ZHP w Mosinie)
8) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Babkach
9) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości
10) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mosina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Mosinie
11) projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody
12) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
13) projektu uchwały w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
14) projektu uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Krosno, ul. Główna (DP nr 2465P)
15) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
16) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
17) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice - rejon ul. Kasztanowej” obejmującego część wsi Daszewice
18) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec
19) projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
20) projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
21) umniejszenia o 6.700 zł z paragrafu 4260 w rozdziale 75023 „zakup energii” w związku ze zwiększeniem paragrafu 4260 w rozdziale 92116 o tę samą kwotę
22) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
23) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami
24) projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice