Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.Zarządzenie Nr 112/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Piotr Sternal, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

3) Anna Sobkowiak, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

4) Rozalia Skrzypczak, Inspektor w Referacie Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

5) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 9 lipca 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch