Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnos

Zarządzenie Nr 113/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z  art. 51 ust. 3 pkt 3 i art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945), a także art.11 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038) w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm), zarządzam co następuje:  

§ 1. Powierzam do realizacji Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnoprawni w Mosinie zadanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" moduł IV, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

§ 2. Rozliczenie realizacji zadania, nastąpi na zasadach określonych w sprawozdaniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie do stosowania zasad rozeznania rynku w postępowaniach o wyłonienie wykonawcy, poprzez zebranie co najmniej 3 ofert.

§ 4. Gmina Mosina na każdym etapie realizacji zadania powierzonego Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie ma prawo do skontrolowania jego przebiegu i procesu realizacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Załącznik nr 1 (.docx)