Zarządzenie Nr 0151/358/09 z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/358/09
 z dnia 16 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 4 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 38888 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2131/27 i 2131/29 obr. Mosina, ark. mapy 38, o łącznej powierzchni 2612 m2.
 
 
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomość  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34357 jako własność Spółki Stora Enso Poland S.A. z siedzibą w Ostrołęce ul. I Armii Wojska Polskiego121, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2038/2, 2039/4, 2110/4, 2111/7 obr. Mosina, ark. mapy 22, o łącznej powierzchni 472 .
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.