Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVI/400/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej w Babkach, a także zgodnie z art. 902¹ i 902² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Postanawia nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 8/12 obr. Babki, o pow. 0,0305 ha, z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst