ZARZĄDZENIE NR 114/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 114/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021     
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 95.037,00 zł, to jest do kwoty 199.122.823,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 95.037,00 zł, to jest do kwoty 205.673.003,26 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 § 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
        
U z a s a d n i e n i e

Dochody:

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 79.037,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.   Nr FB-I.3111.180.2021.6.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę Mosina na mocy porozumienia z WFOŚiGW z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze" - punkt konsultacyjno - informacyjny.

  Łączne zwiększenie dochodów wynosi 95.037,00 zł 

Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność - dokonuje się przeniesień kwoty 633,78 zł w ramach działu, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem tablicy w miejscowości Żabinko.

- Dział 630 Turystyka - dokonuje się przeniesień w ramach działu z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją „strefy relaksu" na Placu 20 Października w Mosinie oraz ubezpieczeniem osób przebywających na kąpielisku Glinianki.

- Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w ramach działu zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, realizacją umów cywilno - prawnych i innych usług wynikających z bieżących potrzeb Urzędu zapewniając środki            na prawidłową ich realizację.

- Dział 801 Oświata i wychowanie  -  zwiększa się o kwotę 79.037,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. Nr FB-I.3111.180.2021.6. Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu wydatków związanych z zakupem usługi odbioru odpadów komunalnych przez jednostki oświatowe Gminy Mosiny zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty i Sportu.
 
- Dział 851 Ochrona zdrowia - dokonuje się przeniesień w ramach działu zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem namiotu chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi osoby oczekujące przed punktem szczepień powszechnych ul. Wawrzyniaka 4 w Mosinie.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina w związku z punktem konsultacyjno - informacyjnym prowadzonym na mocy porozumienia z WFOŚiGW z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze". Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków Sołectwa Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 - dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - dokonuje się przeniesień w planie wydatków Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy" w Mosinie zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021 dokonywanych w ramach budżetu Gminy Mosina 2021.

 Łączne zwiększenie wydatków wynosi 95.037,00 zł.   

Załączniki:

Dochody - załącznik nr 1 - zarządzenie nr 114 z dnia 30.06.2021 r.

Wydatki - załącznik nr 2 - zarządzenie nr 114 z dnia 30.06.2021 r.

Załącznik nr 10 - Fundusz jednostek pomocniczych - zarządzenie z dnia  30.06.2021 r.

Załącznik nr 11 - Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych  - zarządzenie nr 114 z dnia 30.06.2021 r .