Zarządzenie Nr 0151/407/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/407/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 267.300,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/362/09 z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 2 czerwca 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.