Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

ZARZĄDZENIE NR 115/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.       W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Gminy Mosina z dnia 21 stycznia 2021r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Załączniki: