ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 19 lipca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

 
ZARZĄDZENIE NR 140/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 19 lipca 2021w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.       W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027  (z późn. zmianami)  dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Załącznik 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytiorialnego 

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej