Zarządzenie Nr OW.428/0151/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OW. 428/0151/2009
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lipca 2009 r.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                  Załącznik
                                                                  do Zarządzenia
                                                                  Burmistrza Gminy Mosina
                                                                  z dnia 9 lipca 2009 r.
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Agnieszki Kostusiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Małgorzata Czarnecka-Dudek - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Pauliny Półchłopek z Gimnazjum w Pecnej:
 
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Lidia Szyrej - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
III. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Małgorzaty Michalak z Gimnazjum nr 1w Mosinie:
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako
 przewodniczący,
 2. Ewa A. Szymańska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Janusz Judziński - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
IV. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Izabeli Sobieraj z Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
 
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Ewa A. Szymańska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Janusz Judziński - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
V. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Aleksandry Dziaczyszyn ze Szkoły
 Podstawowej w Pecnej:
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Małgorzata Sroczyńska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Izabela Grabowska - ekspert MEN,
 5. Teresa Radomska - ekspert MEN