Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 148/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się cenę wywoławczą w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie przy ul. Mariana Brandysa na kwoty netto:
Lp. Nr działki Łączna powierzchnia (m2) Nr Kw Cena wywoławcza netto (zł)
1. 42/10; 3263 1 200 PO1M/00025522/7 186 000
2. 42/19; 3262 1 324 PO1M/00025522/7 210 000
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).

2. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Nr 18/2021  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Mariana Brandysa.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst