Zarządzenie nr 383/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

Zarządzenie nr 383/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach :
1)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
2)    prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 383/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. hr Antoniego Jerzaka
 
Przygotowanie i udział Orkiestry Dętej w warsztatach muzycznych Orkiestr Dętych w rejonie Emilia Romana
10 000,00
 
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
 
Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej
3 000,00