Zarządzenie Nr 0151/369/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.

                                      Zarządzenie nr GG/151/369/09                                            
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2009r .
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego  przeznaczonego do  oddania w najem                     
                    w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym( t.j.  Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
§ 1.
 
1.   Przeznacza    się    do    oddania   w   najem   lokal    użytkowy   o  pow. 113,55 m²   położony   
      Mieczewie   przy  ul. Szerokiej  3  na     okres   3    lat   w drodze   bezprzetargowej  zgodnie z     
      wykazem  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Wykaz  o   którym   mowa  w § 1 ust. 1    podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie , w prasie lokalnej oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 2.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.