Zarządzenie Nr 0151/368/09 z dnia 20 kwietnia 2009r.

Zarządzenie nr 0151/368/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XLI/274/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r.
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Mosina położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 1896/4 i 1897/2 o powierzchni 674 m2  w Mosinie przy ul. Śremskiej 12  wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy, opisany w pkt.1 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
§ 2.
      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1 ust. 1   podlega   wywieszeniu   przez  okres 21 dni  na   
      tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 3.
      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.