ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE NR 154/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje:

§ 1

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów a także pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Mosinie opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej a także Wieloletniej Prognozy Finansowej
w szczegółowości i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021r.
3. Kierownik Referatu Oświaty i Sportu opracowuje i przedkłada zbiorczy projekt planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Mosina w terminie do 30 września 2021r.  

§ 2 

1. Materiały do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 należy opracować z uwzględnieniem:
 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 5,0%,
 2) przewidywanego stanu zatrudnienia w 2022r. z uwzględnieniem podwyżki 5% od 01.09.2022r. dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych; wynagrodzenia dla nauczycieli - w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 3) zawartych umów i porozumień.
2. Ustalając prognozowane dochody należy podać ich źródło oraz kalkulację przyjętych wartości.
3. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan wpływów powinien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
4. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych na realizację, których zaciągnięto zobowiązania, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych
- z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Wydatki bieżące (za wyjątkiem wynagrodzeń zawartych na umowę o pracę oraz wydatków wynikających z odrębnych przepisów) nie mogą przekraczać planu na dzień 30.06.2021r. powiększonego o wskaźnik inflacji 5,0%.
6. W przypadku konieczności zwiększenia planowanej kwoty na wydatki bieżące należy podać uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanego wydatku
7. Jednostki planujące wydatki na remonty oraz wydatki inwestycyjne winny wskazać zakres planowanych robót.
8. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
9. Środki na   podwyżki   wynagrodzeń   dla   pracowników   na   stanowiskach   administracyjnych i obsługowych będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów.

§ 3

1.Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia, które należy sporządzić zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załączniki Nr 1-11 do niniejszego Zarządzenia w następującym zakresie:
 1) Kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy - załączniki nr 1, 8, 9, 10, 12,
 2) Dyrektorzy jednostek oświatowych  - załączniki nr 2, 4, 5, 6, 11, 12, 
 3) Kierownik Referatu Oświaty i Sportu  - załączniki nr 1, 8, 9, 10, 12  do 15.09,   zbiorczo załączniki placówek oświatowych: 2, 4, 5, 6, 11, 12 do 30.09
 4) Kierownik Referatu Inwestycji I Rozwoju Gminy - załączniki nr 1, 7, 8, 9, 12,
 5) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji - załączniki nr 2, 3, 5, 12,
 6) Straż Miejska - załączniki nr 1, 3, 9, 10,
 7) Dyrektorzy Mosińskiej Biblioteki Publicznej, Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Galerii Sztuki - załącznik nr 13.

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Załączniki: 

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
arkusz do załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
arkusz do załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r. 
załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r. 
załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.
załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r. 
załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r. 
załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r. 
załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 154 z dnia 11.08.2021 r.