Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowejZarządzenie Nr 153/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Katarzyna Frydrychowicz, p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 20 sierpnia 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch