Zarządzenie Nr 0151/376/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/376/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/376/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Krosinku w rejonie ulic Stęszewskiej - Zamoyskiego
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
70/11
1622
45149
155.000,00
2.
70/12
1817
451249
174.000,00
3.
70/15,88/41
753
45149,19681
93.000,00
4.
70/16
739
45149
91.000,00
5.
70/17
768
45149
95.000,00
6.
88/38
680
19681
84.000,00
7.
88/39
641
19681
77.000,00
8.
88/40
794
19681
95.000,00
9.
88/42
1020
19681
113.000,00
10.
88/43
816
19681
94.000,00
11.
88/44
898
19681
103.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu  zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejska oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXVI/493/06 z dnia 19 października 2006r. zamieszczone w niniejszym wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 5MN, 10MN.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.