Zarządzenie Nr IK 0151- 382 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 382 /09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

na przebudowę dachu przedszkola nr 2 w Mosinie

§ 2

Powołuję do składu komisji Agnieszkę Kasprzyk

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.